เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...
   
 • ตามทฤษฎี วัฏจักรของการกัดกร่อนของ วิลเลียม มอร์ริส เดวิส หลังจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นก็เกิดขบวนการกัดเซาะของน้ำ

  Read more ...
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
   
 • นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?

  Read more ...
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
   
 • โคลนถล่มที่ตำบลน้ำก้อ และอีกหลายพื้นที่ จนมาถึงการเกิดน้ำป่าทำความเสียหายให้กับปายและขุนน่าน ในเดือน สิงหาคม 2559 ...บทเรียนซ้ำ ๆ โมเดลเดิมๆ ช่างน่าเบื่อจังเลย 

  Read more ...
 •  

  เพื่อไม่ให้เนื้อหาที่เตรียมไปบรรยายประกอบการเรียน การสอนวิชา 154108 เสียของ จึงขอนำเอามาเขียนไว้ใน www.GEO2GIS.com โดยจะแบ่งเป็น 5 ตอน

  Read more ...
   
 • “GE737 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เนื้อหาการบรรยายที่มาของระบบ GIS Spatial data Database การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กทม. กับ การจัดการ IT ตอน 1 (เขาว่า กทม. คือประเทศไทย ย่อส่วน)

เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการเป็นเมืองหลวงและมหานครที่ยิ่งใหญ่มีความหลากหลายจนหลายคนกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเหมือนประเทศไทยที่ย่อส่วนลงมา การบริหารเมืองโดยหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงยุ่งยากซับซ้อนไม่ต่างกับการบริหารประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมืองจึงมีความจำเป็น ที่กล่าวอย่างนี้เพราะ สิ่งที่จะบอกเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและวิธีการ ที่เกิดหรือควรเกิดขึ้นกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครในมุมของผู้เขียน

กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน แบ่งเป็นทั้งหน่วยอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการ หากมองในมุมการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้ง

สำนักงานเขต 50 แห่ง

โรงพยาบาล 9 โรงพยาบาล

สถานีดับเพลิง 45 สถานี

โรงเรียนฝึกอาชีพ 9 แห่ง

ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง

ศูนย์กีฬา/ศูนย์ฝึกกีฬา 13 แห่ง

ห้องสมุด 37 แห่ง

สวนสาธารณะ 20 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงเรียนในสังกัด กทม. 432 โรงเรียน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง

ตลาด 9 แห่ง

ตลาดนัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีโทรทัศน์  

ทั้งหมดอาจจะเป็นภาระในการบริหารงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร แต่ในทางตรงกันข้ามทั้งหมดคือหน่วยบริการประชาชนผู้เสียภาษี ที่บุคลากรกรุงเทพมหานครควรตระหนัก

แต่ถ้ามองในมุมนักการเมืองแล้ว การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอยู่จำนวนมาก นั่นคือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักการเมืองหากสร้างประสิทธิภาพการบริการที่ดี ในทางตรงกันข้ามก็เป็นแหล่งการใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารงานด้วยเช่นกัน

การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานระดับอำนวยการ ได้แก่ สำนักหรือสำนักงาน เช่น สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเลขานุการสภา ฯลฯ หน่วยงานระดับปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด กทม. โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ศูนย์บริการสาธารณะสุข ฯลฯ โครงสร้างการบริหารจัดการจึงซับซ้อน บางครั้งการบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน อาจจะยุ่งยากต่อการบริหารและการบริการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ แต่...กรุงเทพมหานครก็มีความพยายาม(อย่างยิ่งที่)จะบริหารองค์กรให้ได้ ...

สำหรับผม....ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าภารกิจหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควรจะเป็นหรือไม่...เมื่อหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านอำนวยการ กลับไปทำงานปฏิบัติการ หน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านปฏิบัติการกลับทำหน้าที่อำนวยการ

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต

  Read more ...
   
 • ได้พูดคุยกับคนกรุงเทพแท้ๆ...ฟังเรื่องราววัยเด็ก เกร็ดความทรงจำเล็กที่น่าสนใจ...ใบหน้าที่ยิ้มแย้มบอกว่ามีความสุข

  Read more ...
 • เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นที่สมมุติที่จะลากผ่านพื้นผิวโลกที่มีระดับความสูงเท่ากัน โดยเส้นชั้นความสูงจะปรากฏทั่วไปในแผนที่ที่ต้องการแสดงภูมิประเทศ หรือเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งในโปรแกรมระบบ GIS 

  Read more ...
   
 •