New....World Robot Olympiad 2018 งานที่เด็ก ๆ ต้องไปชม “เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 4 : “จาก IoT , Big Data, Data Analytic ถึง AI ” “เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 3 : “ทำไมโปรแกรมแผนที่บนมือถือจึงบอกสภาพการจราจรเราได้” “เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 2 : “ทำไมโปรแกรมแผนที่บนมือถือจึงบอกเส้นทางรถเพื่อนำทางเราได้” “เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 1 : “ตำแหน่งมือถือปรากฏซ้อนทับบนแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมได้อย่างไร” “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 4 ประชากรแต่ละช่วงอายุและช่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม่ “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 อำเภอสันกำแพงมีอัตราเพิ่มประชากรสูงสุด และอำเภอเมืองมีอัตราเพิ่มประชากรต่ำสุด เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 : ในชั่วโมงเรียนวิชา 154108 เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 2 : Bangkok Land Information System (BLIS) โครงการ GIS โครงการแรกของประเทศไทย เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 3 : การประยุกต์ใช้ GIS ของ กทม. เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 4 : ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราเรียนอะไรบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 5 : แนวคิดของ “นักภูมิศาสตร์สมัยใหม่” “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 2 มองเชียงใหม่จากการกระจายตัวของประชากร “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 1 มองเชียงใหม่จากข้อมูลประชากรในภาพกว้าง “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 6 : contour เรื่องง่ายๆ สไตล์ อณุศร เมื่อต้องใช้ข้อมูลจากการวัดระยะหรือวัดพื้นที่จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Google ระบบ GIS ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัด ? ลักษณะปรากฏการณ์กำหนดชนิดของข้อมูลและข้อเท็จจริง รูปแบบของการประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 5 : ทิศเหนืออะไรมี 3 ทิศในแผนที่ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 4 : ปรากฏการณ์บนพื้นโลกกับเรื่องที่ว่าด้วยมาตราส่วนแผนที่ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 3 : ภาษาภาพและภาษาแผนที่...ภาษาที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์บนพื้นพิภพ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 : ทำไม แผ่นกระดาษมหัศจรรย์ เส้นโครงแผนที่...สิ่งสำคัญต่อการอ่านและแปลความหมายในแผนที่ งานแผนที่ในระบบ GIS ความคลาดเคลื่อนตลอดกาล ควรหรือที่ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะเป็นองค์ประกอบย่อยของ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics, Geomatics)” เมื่อโลก Cyberspace ลุกล้ำโลกส่วนตัว โลกและสุริยจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก รู้จักประเภทของป่าไม้ในไทยหรือยัง

New....World Robot Olympiad 2018 งานที่เด็ก ๆ ต้องไปชม

ยุคของหนูคือ ยุคของการใช้และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม หนูก็ต้องกินอาหารที่บริสุทธิ์ อาหารที่ได้สารอาหารจากพืชและสัตว์ที่ปลูกและเลี้ยงดูปกติผ่านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ ไม่ใช่สารเคมี
คลิกอ่าน

“เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 4 : “จาก IoT , Big Data, Data Analytic ถึง AI ”

IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย
คลิกอ่าน

“เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 3 : “ทำไมโปรแกรมแผนที่บนมือถือจึงบอกสภาพการจราจรเราได้”

หนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมี Algorithms เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลา
คลิกอ่าน

“เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 2 : “ทำไมโปรแกรมแผนที่บนมือถือจึงบอกเส้นทางรถเพื่อนำทางเราได้”

เมื่อนำหลักการพื้นฐานของ Network Analysis มาเป็นโปรแกรมการวิเคราะห์เส้นทาง มือถือจึงแนะนำเส้นทางเพื่อการทางเราได้
คลิกอ่าน

“เทคโนโลยี”กับ“พื้นที่และเวลา” ตอนที่ 1 : “ตำแหน่งมือถือปรากฏซ้อนทับบนแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมได้อย่างไร”

นักแผนที่และนักสำรวจจะต้องปรับตัวเมื่อตำแหน่งมือถือปรากฏบนแผนที่และภาพถ่ายจากดาวเทียมในหน้าจอมือถือได้ถูกต้อง
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 4 ประชากรแต่ละช่วงอายุและช่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม่

พบว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2555 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2559 และมีเพียง 3 อำเภอที่มีประชากรในวัยที่ต้องพึ่งพิงน้อยกว่า 50 คนในทุก ๆ กลุ่มประชากรวัยทำงาน 100 คน
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 อำเภอสันกำแพงมีอัตราเพิ่มประชากรสูงสุด และอำเภอเมืองมีอัตราเพิ่มประชากรต่ำสุด

เมื่อการเพิ่มขึ้น-ลดลงของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ในภาษานักประชากรศาสตร์ถูกอธิบายบนพื้นที่แบบนักภูมิศาสตร์
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 : ในชั่วโมงเรียนวิชา 154108

เมื่อไปบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ประสบการณ์และการประยุกต์การศึกษาภูมิศาสตร์กับการทำงานรูปแบบต่างๆ
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 2 : Bangkok Land Information System (BLIS) โครงการ GIS โครงการแรกของประเทศไทย

โครงการ BLIS เป็นโครงการทดลองที่นำเอาระบบ GIS มาเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่า 5 หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเมืองกรุงเทพมหานคร
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 3 : การประยุกต์ใช้ GIS ของ กทม.

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ BLIS กรุงเทพมหานครได้นำเอาระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในภารกิจขององค์กรอย่างมากมาย
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 4 : ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราเรียนอะไรบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

“ศาสตร์ทางพื้นที่ที่เรียกว่า ภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนอะไรบ้าง” สุ่มค้นข้อมูลจากการเรียน การสอนด้านภูมิศาสตร์ของ 5 มหาวิทยาลัยเพื่อตอบคำถามแล้วพบว่า...
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 5 : แนวคิดของ “นักภูมิศาสตร์สมัยใหม่”

มีโอกาสทำงานด้าน ICT ทำให้ได้พบเห็นแง่คิด มุมมองด้านอื่นที่นำมาผสมผสานกับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ และตกผลึกทางความคิดเป็นแนวคิดของนักภูมิศาสตร์รุ่นใหม่
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 2 มองเชียงใหม่จากการกระจายตัวของประชากร

เมื่อนำเอาข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่มามองในมุมของความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 1 มองเชียงใหม่จากข้อมูลประชากรในภาพกว้าง

บทความชุด “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” คงบอกเล่ามุมมองของนักภูมิศาสตร์ได้ชัดขึ้น
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 6 : contour เรื่องง่ายๆ สไตล์ อณุศร

อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร
คลิกอ่าน

เมื่อต้องใช้ข้อมูลจากการวัดระยะหรือวัดพื้นที่จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Google

เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยขาดความรู้พื้นฐานทางด้านพื้นที่แล้ว ข้อมูลพื้นที่ที่ได้จากระบบสารสนเทศจะเชื่อถือได้อย่างไร หากกระจายข้อมูลเหล่านั้นออกไปจะเกิดอะไรขึ้น
คลิกอ่าน

ระบบ GIS ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัด ?

ราชบัณฑิตยสถานบอกว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์.." แล้วเข้าใจการเชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ว่าอย่างไร
คลิกอ่าน

ลักษณะปรากฏการณ์กำหนดชนิดของข้อมูลและข้อเท็จจริง

ปรากฏการณ์บนโลกมีทั้งต่อเนื่องและแบ่งแยก ต้องออกแบบเพื่อแสดงในแผนที่ให้เข้าใจ
คลิกอ่าน

รูปแบบของการประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่

การนำเสนอแผนที่เพื่อทำให้ผู้ใช้เข้าใจและรับรู้ข้อเท็จจริงที่ผ่านสีสรรของแผนที่แล้ว ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะมีรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศได้ 4 วิธีหลัก
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 5 : ทิศเหนืออะไรมี 3 ทิศในแผนที่

เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผนที่กระดาษมีสัญลักษณ์แนวทิศเหนืออยู่ 3 ทิศ อะไรกัน...
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 4 : ปรากฏการณ์บนพื้นโลกกับเรื่องที่ว่าด้วยมาตราส่วนแผนที่

เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิทัลหลากหลายมาตราส่วน เมื่อนำมาใช้วัดตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ ความสูง-ต่ำ และความลาดเอียงของพื้นผิวโลก
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 3 : ภาษาภาพและภาษาแผนที่...ภาษาที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์บนพื้นพิภพ

มนุษย์พยายามบอกเล่าปรากฏการณ์บนพื้นพิภพเป็นภาษา Cartographic Map
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 : ทำไม แผ่นกระดาษมหัศจรรย์

แผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์
คลิกอ่าน

เส้นโครงแผนที่...สิ่งสำคัญต่อการอ่านและแปลความหมายในแผนที่

เมื่อโลกกลม แผนที่แบบ จึงต้องมีเส้นโครงแผนที่
คลิกอ่าน

งานแผนที่ในระบบ GIS ความคลาดเคลื่อนตลอดกาล

ผู้ใช้ GIS ต้องเข้าใจค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
คลิกอ่าน

ควรหรือที่ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะเป็นองค์ประกอบย่อยของ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics, Geomatics)”

สรุปอย่างนี้ก็ "สับสน"
คลิกอ่าน

เมื่อโลก Cyberspace ลุกล้ำโลกส่วนตัว

รถถ่ายรูปของ Google วิ่งไปถ่ายรูปได้ทุกที่ แม้แต่บางพื้นที่ในเขตห้ามเข้า
คลิกอ่าน

โลกและสุริยจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร

Big Bang
คลิกอ่าน

การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก

วัฏจักรของการกัดกร่อน
คลิกอ่าน

รู้จักประเภทของป่าไม้ในไทยหรือยัง

ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร
คลิกอ่าน

ติดตามเรา

เล่าด้วยภาพ

เรื่องของเชียงใหม่

เรื่องเล่าจาก กทม.

โลกของแผนที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

  • IoT (Internet Of Thing), Big Data, Data Analytic และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแค่แนวคิดและเทคโนโลยี บางครั้งเป็นความลับ บางครั้งสามารถค้นหา เรียนรู้ได้อย่างเปิดเผย

    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
     
  • หนึ่งในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกของการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งมี Algorithms เกี่ยวข้องกับพื้นที่และเวลา

    อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รู้จักโลก

รู้จักไทย

วิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ