• จัดเก็บข้อมูลภาคสนามด้วยแผนที่เพื่อจัดทำและนำเสนอข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จำเป็นต้องพิจารณากำหนดชนิดของคุณลักษณะข้อมูล (Feature Type)

  Read more ...
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...

 • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงเมื่อกำหนดให้ระยะทางในแผนที่เป็น 1 หน่วย

  Read more ...

มาตราส่วนจะสัมพันธ์ในการทำ Generalization และ Symbolization ในแผนที่

ความสำคัญของขนาดมาตราส่วนแผนที่

มาตราส่วนแผนที่คือการลดสัดส่วนของสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ปรากฏบนโลกลงบนแผนที่หรือแผ่นราบ เช่น ถนนในพื้นที่ยาว 100 เมตร ลดสัดส่วนลงมา 1 เซนติเมตรในแผนที่ หมายถึงมาตราแผนที่เท่ากับ 1 : 10,000 โดยมาตราส่วนจะสัมพันธ์ในการทำ Generalization และ Symbolization ในแผนที่  

แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (Large Scale) จะแสดงปรากฏการณ์ที่มีขนาดเล็กแสดงข้อมูลได้ละเอียด ส่วนแผนที่มาตราส่วนเล็ก (Small Scale) จะแสดงพื้นที่ได้ขนาดใหญ่แต่จะปรากฏรายละเอียดปรากฏการณ์ได้ไม่ละเอียดเท่าแผนที่มาตราส่วนใหญ่

ขนาดของมาตราส่วนเล็กหรือใหญ่จะกระทบต่อการแสดงสัญลักษณ์ (Symbolization) โดย Symbol จะได้หรือไม่ได้สัดส่วนจริงขึ้นอยู่กับขนาดของมาตราส่วนซึ่งจะปรากฏรายละเอียดปรากฏการณ์ได้ละเอียดไม่เท่ากัน นั้นคือการทำ Generalization

 

มาตราส่วนแผนที่

เล็ก

ใหญ่

แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อม

พื้นที่กว้าง

พื้นที่เล็ก

รายละเอียดข้อมูลปรากฏการณ์

เล็ก

มากกว่า

Symbolization

Generalized มาก

Generalized น้อย

ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างแผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 กับ มาตราส่วน 1 : 10,000 พบว่า

แผนที่มาตราส่วน 1 : 100,000

แผนที่มาตราส่วน 1 : 10,000

 

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 แสดงพื้นที่สภาพแวดล้อมได้พื้นที่กว้างกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000 ในพื้นที่กระดาษแผ่นราบขนาดเท่ากัน

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 แสดงรายละเอียดข้อมูลปรากฏการณ์ได้หยาบกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000

-          แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 ทำการ Generalized หรือลดรายละเอียดมากกว่ามาตราส่วน 1 : 10,000

นั่นหมายความว่า การสื่อสารให้กับผู้ใช้แผนที่จะได้ครบถ้วนถูกต้องได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับต้องการให้ผู้ใช้รับรู้แค่ไหน หรือต้องการนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เช่น กรณีข้างต้น แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 100,000 ต้องการให้ผู้ใช้รู้แค่เพียงมีเส้นทางด่วน แต่แผนที่กรุงเทพมหานครมาตราส่วน 1 : 10,000 ต้องการให้ผู้ใช้รู้ว่ามีทางด่วนขึ้นหรือลงที่ถนนหลานหลวงโดยมีเส้นทางขึ้นลงอย่างไรบ้าง

 

 

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com