เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 • ตามทฤษฎี วัฏจักรของการกัดกร่อนของ วิลเลียม มอร์ริส เดวิส หลังจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นก็เกิดขบวนการกัดเซาะของน้ำ

  Read more ...
   
 • มวลสารที่อัดแน่นอยู่ระเบิดออกอย่างรุนแรง (Big Bang) ทำให้เกิดระบบสุริยจักรวาล

  Read more ...
 • อากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดอากาศของ 2 พื้นที่ 

  Wind is the movement of air from one area to another, resulting from temperature differences and air pressure variances between the two regions.

  Read more ...
   
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
   
 •  

  จากสภาพปัญหาเรื่องการประสานสาธารณูปโภคจึงเกิดโครงการทดลองที่นำเอาระบบ GIS มาเป็นเครื่องมือจัดสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อการทำงานร่วมกัน

  Read more ...
 •  หลากหลายความเห็นจากนักภูมิศาสตร์และการเตรียมพร้อมเพื่อเข้าพื้นที่

  Read more ...
   
 • ระดับน้ำลด เข้าถึงและพบเด็ก ๆ

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 เข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐในกทม. ความลำบากของคนรายได้น้อย !

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ใน ส่วนที่ ๙ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ มาตรา ๕๑ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

สำหรับกรุงเทพมหานคร การให้บริการสาธารณสุขของรัฐซึ่งผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีความจำเป็นต้องเข้ามาใช้บริการ ซึ่งรัฐต้องให้บริการอย่างทั่วถึง

ข้อเท็จจริงพบว่า ที่ตั้งโรงพยาบาลของรัฐบาลมากกว่า 20 แห่งตั้งอยู่บริเวณกลางเมือง และมีโรงพยาบาลของรัฐบาล 10 แห่งที่ตั้งกระจายอยู่โดยรอบกรุงเทพมหานคร

 

การตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองซึ่งประชาชนที่เข้ามารับบริการช่วงเช้าที่โรงพยาบาลรัฐฯเริ่มเปิดให้บริการ ผู้ป่วยต้องเดินทางจากทุกทิศทุกทางเข้ามาสู่ใจกลางเมืองพร้อมๆ กับคนที่ต้องเดินทางมาทำงานด้วยถนนเส้นเดียวกัน

จากข้อมูลความเร็วในการเดินทางบนถนนสายหลัก พ.. 2557 โดยสำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร พบว่า ช่วงเร่งด่วนรถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 17 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมาคือ ปี พ.ศ. 2552 ช่วงเร่งด่วนรถสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วเฉลี่ย 22 กิโลเมตร/ชั่วโมง

ในขณะที่จำนวนประชากรที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครที่ประกอบด้วยประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านและอาศัยอยู่จริง และประชากรแฝง (ประชากรที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแต่มาอาศัยอยู่ + ประชากรที่เดินมาทำงานในเวลากลางวัน) ประชากรมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นตลอดเวลา

ในการเดินทางของประชากรส่วนใหญ่ พบว่าจากข้อมูลประชากรที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในปี พ.ศ. 2557 หากประชากรจำนวนมากอาศัยอยู่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของ กทม. และอยู่เขตชั้นกลางฝั่งตะวันออกของ กทม.ประชากรกลุ่มใหญ่ต้องเดินทางเข้าใจกลางเมืองด้วยระยะทางไกลและใช้เวลามาก

ในขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นคือ กรุงเทพมหานครก็พยายามขยายบริการด้านสาธารณสุขโดยตั้งศูนย์บริการสาธารณสุขให้กระจายการบริการให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ กทม.

ซึ่งทั้งหมดคงพยายามตอบโจทย์เรื่องความสะดวกและรวดเร็วต่อการเข้าไปใช้บริการสาธารณสุขที่ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคที่รัฐต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง

 

 

 • เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

  Read more ...
   
 • เมื่อพิจารณาผังความสัมพันธ์ของหน่วย IT ของ กทม.กับหน่วย IT อื่นๆ ร่วมกับองค์ประกอบ IT โดยพิจาณาอย่างเป็นระบบทั้ง 4 ระบบ คือ Information Technology (IT), Communication Technology (CT), Information Science (IS) และ Information Technology Support & Service (ITSS)  จะพบสิ่งที่หน่วย IT กทม.ต้องบริหารจัดการ

  Read more ...
 • มนุษย์พยายามบอกเล่าปรากฏการณ์บนพื้นพิภพเป็นภาษา Cartographic Map

  Read more ...
   
 • แผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์

  Read more ...
   

 • ตามความหมายของแผนที่ แผนที่ประกอบด้วย 1) การถ่ายทอดลักษณะของพื้นผิวโลกลงสู่พื้นราบ 2) การย่อส่วน 3) สัญลักษณ์ การอ่านหรือบันทึกข้อมูลลงบนแผนที่จึงควรเข้าใจทั้ง 3 ส่วนหลักเป็นสำคัญ
  ดูคำอธิบายความหมายของแผนที่ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=wCz3Qlwmd28&t=118s

  Read more ...
 • GIS เป็น แค่เครื่องมือ ในการนำเครื่องมือชนิดนี้ไปใช้งาน จำเป็นต้องมีความรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ขององค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง โดยการประยุกต์ใช้หรือการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ควรศึกษาในบ้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  Read more ...