ให้เรตสมาชิก

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณหลักที่นำมาใช้ ได้จากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

 กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณหลักที่นำมาใช้ ได้จากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย การจัดเก็บภาษีในปีงบประมาณ 2541 มีมูลค่าภาษีแยกเป็นจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ร้อยละ 90.7  จากภาษีบำรุงท้องที่ ร้อยละ 2.6และจากภาษีป้าย ร้อยละ 6.7 ในการจัดเก็บภาษี ที่ผ่านมาได้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์คือระบบ MIS เข้ามาช่วยในการจัดเก็บแต่ยังคงไม่ทั่วถึง แนวทางที่จะทำให้มีการจัดเก็บภาษีอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือการนำเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เข้ามาช่วย ระบบแผนที่ภาษีจึงถูกพัฒนาขึ้นมาทดลองใช้งานสำหรับพื้นที่บางส่วนของเขตคลองเตย ( ครอบคลุมหมายเลขประจำบ้าน 10,000 เลขหมาย ) ข้อมูลที่นำมาใช้พัฒนาระบบเป็นข้อมูลอ้างอิงแผนที่ฐาน 1 : 1,000 ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้จากการสำรวจภาคสนาม ข้อมูลจากระบบ MIS ของกรุงเทพมหานคร ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยและข้อมูลแปลงโฉนดที่ดิน จากกรมที่ดิน

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ระบบแผนที่ภาษีสำหรับช่วยจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดให้นำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาพัฒนาโดยให้สามารถแสดงข้อมูลได้ 3 รูปแบบคือ รูปแผนที่ รูปรายงาน และรูปแผนภูมิ

รูปแผนที่ ต้องสามารถแสดงข้อมูลการใช้ประโยชน์โรงเรือน , ตำแหน่งโรงเรือนที่อยู่ในและนอกพิกัดภาษี , ตำแหน่งโรงเรือนที่อยู่ในพิกัดภาษีที่มายื่นแบบชำระภาษีแล้วและยังไม่มายื่นแบบชำระภาษี และตำแหน่งโรงเรือนที่ได้จากเงื่อนไขที่มีการสอบถามจากระบบฯ

รูปรายงาน ต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ  ข้อมูลจากระบบ MIS  ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามตามเงื่อนไข เช่น รายการที่อยู่(Address)ของ โรงเรือนที่ยังไม่ยื่นชำระภาษี  โรงเรือนที่ค้างชำระ และโรงเรือนที่ผ่อนชำระ

รูปแผนภูมิ ต้องสามารถแสดงสัดส่วนจำนวนโรงเรือนที่อยู่ในและนอกพิกัดภาษี , สัดส่วนโรงเรือนที่อยู่ในพิกัดภาษีที่มายื่นแบบชำระภาษีแล้วและยังไม่มายื่นแบบชำระภาษี และสัดส่วนโรงเรือนแยกตามการใช้ประโยชน์โรงเรือน

รายละเอียด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com