เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

Read more ...
 •  

  หยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

  Fallen leaves, which absorb and filter water into the flat plains covered droplets cascade from tree roots and small waterways.

  Read more ...
 • ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร เพราะป่า เป็นต้นน้ำ ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เราควรรู้และเข้าใจป่า 

  Read more ...
   
 • Read more ...
 • อากาศที่เคลื่อนที่จากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่งซึ่งเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความกดอากาศของ 2 พื้นที่ 

  Wind is the movement of air from one area to another, resulting from temperature differences and air pressure variances between the two regions.

  Read more ...
   
 • ภัย พิบัติจากพายุ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล พายุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

  Read more ...
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
   
 • สำรับมนุษย์แล้ว ไฟเป็นทั้งเพื่อนและศัตรู ทาสและเจ้านาย  ไฟเป็นพลังธรรมชาติ ซึ่งได้ถูกมนุษย์นำมาใช้ประโยชน์

  Read more ...
 •  

  ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์มี นักภูมิศาสตร์จึงทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ศึกษาทางพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วางแผนและผู้ประสานงาน

  Read more ...
   
 •  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

จริงๆ แล้วเรารับรู้ตลอดเวลาว่าแผนที่กระดาษเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาประเทศ หลากหลายโครงการเพราะนักวิชาการ ข้าราชการ หรือภาคเอกชนต่างใช้แผนที่กระดาษวางแผนการทำงานในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนไทยจะเห็นพระมหากษัตริย์ไทยที่เราเรียกว่า พ่อหลวงทรงนำแผนที่กระดาษไปด้วยเสมอในหลายๆครั้งของการประกอบพระราชกรณียกิจ 

 

แม้ว่าปัจจุบันแผนที่ถูกจัดเก็บและเรียกใช้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์และมือถือแล้ว อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ก็ยังคงมีอยู่หลายประการ เช่น

 

-          แผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์สามารถดูได้ใหญ่สุดเท่ากับจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือเท่านั้น หากต้องการขยายก็ต้องฉายผ่านเครื่องฉายซึ่งยุ่งยากต่อการพกพาและขนย้าย

-          สัญลักษณ์ของแผนที่เมื่ออยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ขนาดจอเล็ก รายละเอียดสัญลักษณ์จะบดบังหรือถูกย่อส่วนจนเล็กลงและหายไป หากต้องการดูข้อมูลสำหรับพื้นที่กว้างใหญ่ ในจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือจะถูกลดรายละเอียดข้อมูลลงและข้อมูลบางส่วนหายไป (ติดตามอ่านรายละเอียดขบวนการ Cartographic design : Generalization ได้เร็วๆนี้)

  

 

-      การเขียนสัญลักษณ์ อักษร การวาดเส้น โยงเส้นหรือการแทรกปะติดสิ่งใดๆลงบนแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีจอขนาดเล็กยุ่งยาก ล่าช้าไม่สะดวก ไม่เหมาะสมต่อการวางแผนงานในพื้นที่

 

 •  
 • กรุงเทพมหานครใช้ IT เป็นแค่เครื่องมือ (Tools) ที่สร้างผลผลิต (Output) ที่เป็นเนื้อหาสาระ (Content) เพื่อผู้ใช้งาน 3 ส่วนคือ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ และ ประชาชน แล้วจริงๆ คนเหล่านี้เป็นใคร มาจากไหนบ้าง

  Read more ...
 •  ในอดีต แผนที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัจจุบัน เมื่อมือถือ มีระบบแผนที่ออนไลน์ การอ่านและเข้าใจแผนที่จึงสร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และหากเข้าใจแผนที่มากขึ้น แน่นอนว่าแผนที่จะยิ่งสร้างประโยชน์มากยิ่งๆขึ้น 
  Read more ...
   
 •  

  เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิทัลหลากหลายมาตราส่วน เมื่อนำมาใช้วัดตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ ความสูง-ต่ำ และความลาดเอียงของพื้นผิวโลก

  Read more ...
   
 • มนุษย์พยายามบอกเล่าปรากฏการณ์บนพื้นพิภพเป็นภาษา Cartographic Map

  Read more ...
 •  

  การนำข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็น Attribute data มาแสดงผลให้เห็นเป็นภาพในแผนที่ สามารถแสดงได้ 4 รูปแบบ คือ

  Read more ...
   
 • การดำเนินการศึกษาใช้สภาพทางกายภาพของที่ตั้งอาคารเป็นเครื่องชี้ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้ GIS Multi Criteria Modeling Delphi Technique  เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา

  Read more ...
   
 •  กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานท้องถิ่น มีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่าง ๆตามที่กฎหมายกำหนด งบประมาณหลักที่นำมาใช้ ได้จากการจัดเก็บภาษี 3 ประเภท คือ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย

  Read more ...
 •  

  บทความชุด มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์คงบอกเล่ามุมมองของนักภูมิศาสตร์ได้ชัดขึ้น

  Read more ...
   
 •  

  ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2555 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2559

  Read more ...
   
 •  

  เมื่อนำเอาข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่มามองในมุมของความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่