• จากบทความ พระราชดำรัสสมเด็จพระราชินี "แผนที่" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ใน www.posttoday.com เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2559 บางส่วน

   

  Read more ...
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...

 • อัตราส่วนเปรียบเทียบระหว่างระยะทางในแผนที่กับระยะทางในภูมิประเทศจริงเมื่อกำหนดให้ระยะทางในแผนที่เป็น 1 หน่วย

  Read more ...

เมื่อผู้ใช้แผนที่กำหนดจุดยืนบนแผนที่แล้วต้องการเห็นภูมิประเทศข้างหน้าในแนวขวางเพื่อต้องการรู้ความสูงต่ำของภูมิประเทศ เห็นการบดบังสายตา เห็นความลาดชัน เนินหุบเขา และร่องน้ำในลักษณะของภาพหน้าตัด ซึ่งโปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุด 3 D สามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว หากแต่เราไม่สามารถหาโปรแกรมและข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา

 

 

เมื่ออ่านและแปลความจากเส้นชั้นความสูง (Contour) ในตอนที่ 2 แล้ว ตอน 3 จะเป็นการอ่านภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง (Contour) โดยการอ่านภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง (Contour) จะทำให้เห็นความสูงต่ำของภูมิประเทศ เห็นการบดบังสายตา เห็นความลาดชัน เนินเขา หุบเขา ร่องน้ำในลักษณะของภาพหน้าตัด เช่นเมื่อผู้ใช้แผนที่ยืนอยู่ที่จุดหนึ่ง (A) ต้องการเห็นภูมิประเทศข้างหน้าในแนวขวาง (B-C) เราสามารถนำข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแนวขวางมาสร้างภาพตัดขวางได้โดยง่าย

 

ตัวอย่างการสร้างภาพตัดขวางจากเส้นชั้นความสูง

 

1. ข้อมูลเส้นชั้นความสูงและแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวาง

 

 

2. อ่านค่าความสูงจากเส้นชั้นความสูงที่แนวขวางลากผ่าน (สังเกตค่าความสูงที่ต่ำสุดและสูงสุด) สร้างเส้นตั้งฉากแกน x,y โดยให้

 

- แกน x ยาวเท่ากับหรือยาวกว่าแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวาง

 

- แบ่งค่าแกน Y เป็นระยะ ๆ ตามค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงที่เราอ่านค่าโดยให้ค่าความสูงต่ำสุดของเส้นชั้นความสูงเป็นระยะฐาน แล้วแบ่งค่าความสูงเป็นช่วงๆ ให้มีระยะและความสูงเท่าๆ กัน

 

- ลากเส้นขนานแกน X ตามระยะช่วงที่แบ่งในแกน Y

 

 

3. ที่จุดตัดของข้อมูลเส้นชั้นความสูงกับแนวขวางที่ต้องการสร้างภาพตัดขวางทุกๆ จุดตัด อ่านค่าความสูงของเส้นชั้นความสูงแล้วลากเส้นให้ขนานกับแกน Y โดยให้มาบรรจบกับเส้นที่ลากในข้อ 2 ซึ่งมีค่าความสูงที่ตรงกันกับค่าของแกน Y

4. ลากเส้นเชื่อมจุดตัดในข้อ 3 ทุก ๆ จุด ปรับแต่งให้พอสวยงามเป็นธรรมชาติ จะเห็นภาพตัดขวางเป็นภูมิประเทศที่แสดงความสูง ต่ำ การลาดเอียง

 หลักการนี้ เป็นหลักการเดียวที่โปรแกรมด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ชุด 3 D นำไปใช้ประมวลผลข้อมูลซึ่งสามารถทำได้ง่าย รวดเร็ว หากแต่เราไม่สามารถหาโปรแกรมและข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ได้ตลอดเวลา และที่สำคัญการที่เรารู้ที่มาและหลักการพื้นฐานดังเดิมเราจะรู้ว่าสิ่งที่ปรากฏสามารถนำไปใช้งานได้จริงแค่ไหน ระดับไหนที่คลาดเคลื่อนไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้

 

อ่าน การอ่านและแปลความหมายในแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ตอน 1 ที่ https://www.geo2gis.com/index.php/2016-01-29-05-50-20/257-grid-utm-2

อ่าน การอ่านและแปลความหมายในแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ตอน 2 ที่ https://www.geo2gis.com/index.php/2016-01-29-05-50-20/256-contour-2

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com