ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ควรศึกษาและจัดการ

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 • ตามทฤษฎี วัฏจักรของการกัดกร่อนของ วิลเลียม มอร์ริส เดวิส หลังจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นก็เกิดขบวนการกัดเซาะของน้ำ

  Read more ...
   
 • พื้นผิวของประเทศไทย เมื่อแบ่งตามธรณีสัณฐานจะแบ่งได้ 8 ภูมิภาค

  Read more ...
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
   
 • ฤดูกาลของประเทศไทย: ปัจจัยเบื้องหลังสามฤดูกาลของประเทศไทย – ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

  Thailand season: The factor behind the three seasons of Thailand – summer, rainy and winter seasons

  Read more ...
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
   
 •  

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์กรุงเทพมหานครได้พัฒนาระบบ GIS จนกระทั้งสามารถสนับสนุนงานของ กทม. ได้มากมายในปัจจุบัน

  Read more ...
 •  

  นักภูมิศาสตร์ควรเรียนรู้และศึกษาภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในพื้นที่โดยมุ่งเน้นศึกษาศึกษาเกี่ยวกับโลกในมิติของพื้นที่และเวลา

  Read more ...
   
 • บทสรุป : ภูมิศาสตร์ศาสตร์ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจช่วย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

GIS เกี่ยวอะไรด้วย !

การใช้งาน GIS ในการบริหารองค์กร หากมอง GIS ในฐานะเครื่องมือแล้ว GIS จะประกอบด้วย Hardware Software Data Information Network Application และ Peopleware หากแต่ผลผลิตของ GIS คือสารสนเทศ (Information) ซึ่งลักษณะเด่นคือ สารสนเทศเชิงพื้นที่ (Spatial Information) สารสนเทศที่เกิดขึ้นมีหลายระดับ โดยแต่ละระดับจะตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ (Users) แตกต่างกันไปดังนี้

 

ผู้ปฏิบัติ : สารสนเทศ คือข้อมูลที่ใช้ปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน กระบวนการทำงานปกติ เช่น การใช้งานระบบ GIS ในกระบวนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ขั้นตอนการการขออนุญาตมีการนำเข้าข้อมูลตำแหน่งโฉนดและอาคารที่ต้องการปลูก สร้าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะถูกนำไปตรวจสอบว่าอยู่ในบริเวณโซนการใช้ที่ดินประเภท ใดในเขตผังเมืองรวมและมีกฎหมายควบคุมการใช้ประโยชน์อาคารไว้อย่างไร

 

ประชาชน : สารสนเทศที่เกิดและประชาชนทั่วไปใช้งานคือ ข้อมูลและสารสนเทศเชิงพื้นที่ที่บอกว่าอะไร อยู่ที่ไหน เท่าไร หรือเกี่ยวข้องการดำรงชีวิต ตั้งแต่การเกิด การเรียน การทำงาน การดูแลสุขภาพ จนถึงการตาย โดยมีทั้งที่เป็นกระบวนการทำงานของภาครัฐและเอกชนที่มีขั้นตอนในระบบให้บริการที่ประชาชนต้องติดต่อดำเนินการเช่น บอกตำแหน่งบ้านเวลาซื้อของขนาดใหญ่แล้วให้ทางร้านไปส่ง ไปติดตั้ง นอกจากนี้ยังเป็นสารสนเทศที่เป็นผลสุดท้ายที่ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่พื้นฐาน (Baseline Information) ของเมือง ของภูมิภาค ของประเทศ ฯลฯ เช่น ข้อมูลประชากร ครัวเรือน อาคาร เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ เป็นต้น

 

         ผู้บริหาร : สารสนเทศเชิงพื้นที่สำหรับผู้บริหารจะมีการนำไปใช้หลายระดับ ได้แก่ กำกับควบคุม : ใช้สารสนเทศติดตามภารกิจประจำในระดับปฏิบัติเพื่อกำกับการทำงานให้บรรลุเป้า หมาย ซึ่งสารสนเทศที่ใช้คือข้อมูลเชิงพื้นที่ที่แสดงความคืบหน้าของงาน เช่น จำนวนรายและที่ตั้งของอาคารที่อนุญาตให้ทำการปลูกสร้างในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น การตัดสินใจกำหนดแนวทางดำเนินการขั้นต้น : ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าดำเนินการหรือ ปัญหาที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยจะมีสารสนเทศให้ผู้บริหารมีทางเลือกในการดำเนิน การ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการดำเนินการในระยะสั้น การตัดสินใจกำหนดทิศทาง : ใช้สารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมาย ผลลัพธ์ระยะยาว โดยส่วนใหญ่คือการกำหนดทิศทางขององค์การ ทิศทางของเมือง ของประเทศ เป็นต้น

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต

  Read more ...
   
 • บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน

  Read more ...