GIS : หลักการและการสร้างแผนที่ภูมิศาสตร์เบื้องต้น การใช้งานโปรแกรม ArcView 3.2 เบื้องต้น เนื้อหา การใช้งานโปรแกรม ArcView 3.2 เพื่อจัดทำและนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปฐานข้อมูล แผนภูมิ และแผนที่  โดยสอนฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมและข้อมูลจริง

 

เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนหัวข้อ GIS : หลักการและการสร้างแผนที่ภูมิศาสตร์เบื้องต้น การใช้งานโปรแกรม ArcView 3.2 เบื้องต้น สอนที่ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เนื้อหา การใช้งานโปรแกรม ArcView 3.2 เพื่อจัดทำและนำเสนอข้อมูลทั้งในรูปฐานข้อมูล แผนภูมิ และแผนที่  โดยสอนฝึกปฏิบัติกับโปรแกรมและข้อมูลจริง

รายละเอียดประกอบด้วย

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/IntroAV_m.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/IntroAV2_m.pdf

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/IntroAV3_m.pdf

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com