ฤดูกาลของประเทศไทย: ปัจจัยเบื้องหลังสามฤดูกาลของประเทศไทย – ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

Thailand season: The factor behind the three seasons of Thailand – summer, rainy and winter seasons

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 • Read more ...
   
 •  ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูดที่ 5 ถึง 12 องศาเหนือ และลองจิจูด 97 ถึง 106 องศาตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 513115 ตารางกิโลเมตร

  Read more ...
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
   
 • ฤดูกาลของประเทศไทย: ปัจจัยเบื้องหลังสามฤดูกาลของประเทศไทย – ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

  Thailand season: The factor behind the three seasons of Thailand – summer, rainy and winter seasons

  Read more ...
 •  

  จากสภาพปัญหาเรื่องการประสานสาธารณูปโภคจึงเกิดโครงการทดลองที่นำเอาระบบ GIS มาเป็นเครื่องมือจัดสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อการทำงานร่วมกัน

  Read more ...
   
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
 • “GE737 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เนื้อหาการบรรยายที่มาของระบบ GIS Spatial data Database การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูล

  Read more ...
   
 • เดิมนักภูมิศาสตร์มุ่งศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative) มากกว่าเชิงปริมาณ (Quantitative) ผลงานของนักภูมิศาสตร์จึงเป็นงานด้านการบรรยายเป็นหลัก ในการยอมรับจึงเป็นไปน้อยเพราะเชื่อกันว่าการศึกษาเชิงคุณภาพขาดความถูกต้องและเที่ยงตรง ในภายหลังนักภูมิศาสตร์จึงสนใจศึกษาเชิงปริมาณมากขึ้น

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 เช้าวันที่ 3 ก.ค. 2559 กับกิจกรรมนอกโรงเรียน การตามหา...ตาน้ำแม่แมะของหนูเป็นกิจกรรมที่ไม่มุ่งหวังเหรียญทอง ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร หรือการได้เข้าพบสนทนากับนายกฯ คนใดๆ

* รางวัลที่ได้รับก็คือ ความรู้นอกห้องเรียน ความรู้ในชีวิตจริงจากการเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้การเสียสละ การรับรู้ ดูแลและอยู่ด้วยกันกับธรรมชาติ....เพื่อเราและเขาทั้งหลายทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

 

 

 * เส้นทางไปสู่ตาน้ำแม่แมะ ต้องเข้าสู่ป่าลึก ลาดชัน เต็มไปด้วยสัตว์พวกยุงและแมลง หรืออาจจะมีทากคอยดูดเลือด....เด็กน้อย 2 คนตื่นเต้นตามที่ลุงๆ น้าๆ บอก (และลุงๆ น้าๆ ก็ใส่ชุดรัดกุมมากกกกกกก)

 

 

 * ความตื่นเต้นปรากฏชัดทั้งการเดินทางโดยรถและเดินเท้า

 

 

 

 

 

 

 

 * พบแล้ว.....ตาน้ำเล็กๆ ที่มาจากละอองน้ำในอากาศที่พยายามกลั่นมา ไหลมารวมกันจนกลายเป็นร่องน้ำ ลำห้วย คลอง แม่น้ำ ทะเล มหาสมุทร และละอองน้ำในอากาศ

 

 

 

 

 

 

ตาน้ำทั้งที่มีน้ำไหลออกมาจากซอกหินและน้ำออกรู เห็นหยดน้ำไหลออกมาจากรากต้นไม้ ...ทางน้ำเล็กๆ ซากใบไม้ทับถมและซับน้ำ กรองน้ำส่งลงพื้นราบ

 

 

 

ตาน้ำเล็กๆที่พยายามซึมและไหลลงมารวมกันผ่านส่วนต่างๆ ของพื้นผิวดิน หินและป่าต้นน้ำ

 

 

 

 

* เหนื่อยก็พัก หนักก็วาง ให้เรียนให้รู้กินอยู่บ้าง....อย่างสบายๆ….สไตล์ ภูมิ-เพียง

 

 

 * ทั้งนั่งและเดินตั้งแต่ต้นทางจนกลับมายังจุดตั้งต้น เหนื่อย..หนุก..สุขกับโลกแห่งความจริง

 

ดวงตาเล็กๆ 2 คู่ บอกถึงความสุขภายใต้ละอองน้ำเล็กๆ ที่จะไหลรวมกันและหยดลงสู่พื้นดิน...ซึ่งน้ำเหล่านี้จะรวมกันลงสู่พื้นราบ ให้คนพื้นราบได้ใช้ประโยชน์ ไหลไปให้ถึงนะ...น้ำแม่แมะ

 

 

ขอบพระคุณ พี่ๆ น้าๆ ลุงๆ ป้าๆ กับความสุขเล็กๆของเด็กน้อย

 ..........................................................................................................................................................................

 แล้วเราจะได้คุยกันต่อในเรื่องของป่าไม้ ป่าต้นน้ำ การจัดการน้ำเมื่อเริ่มมีสัญญาณว่าจะต้องแบ่งหรือแย่งน้ำกันดี….ติดตามต่อที่....Geo2GIS.com..(รู้จักประเทศไทยให้มากกว่านี้....ก่อนรู้จักและเข้าใจประเทศในอาเซียน...ยูโร...ฯลฯ....จนเกินเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • ได้พูดคุยกับคนกรุงเทพแท้ๆ...ฟังเรื่องราววัยเด็ก เกร็ดความทรงจำเล็กที่น่าสนใจ...ใบหน้าที่ยิ้มแย้มบอกว่ามีความสุข

  Read more ...
   
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายจะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรุงเทพมหานครตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และทิศทางการนำมาใช้งานในอนาคต

  Read more ...
 • เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นที่สมมุติที่จะลากผ่านพื้นผิวโลกที่มีระดับความสูงเท่ากัน โดยเส้นชั้นความสูงจะปรากฏทั่วไปในแผนที่ที่ต้องการแสดงภูมิประเทศ หรือเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งในโปรแกรมระบบ GIS 

  Read more ...
   
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...
   
 •  ในอดีต แผนที่ผูกพันกับชีวิตประจำวันเฉพาะคนบางกลุ่มเท่านั้น ปัจจุบัน เมื่อมือถือ มีระบบแผนที่ออนไลน์ การอ่านและเข้าใจแผนที่จึงสร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันมากขึ้น และหากเข้าใจแผนที่มากขึ้น แน่นอนว่าแผนที่จะยิ่งสร้างประโยชน์มากยิ่งๆขึ้น 
  Read more ...
 • ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัย ขณะที่ประชากรวัยชราและประชากรวัยเด็กซึ่งเป็นวัยพึ่งพิงต้องการการเลี้ยงดูและดูแลจากวัยแรงงาน ภายใต้สภาวะประชากรวัยเด็ก”ลดลง "วัยชรา"เพิ่มขึ้น "วัยแรงงาน" พร้อมจะเลี้ยงดูและดูแลกันอย่างไร 

  Read more ...
   
 • การดำเนินการศึกษาใช้สภาพทางกายภาพของที่ตั้งอาคารเป็นเครื่องชี้ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้ GIS Multi Criteria Modeling Delphi Technique  เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา

  Read more ...
   
 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากจะขึ้น

  Read more ...
 •