GEO2GIS.COM

 

นักภูมิศาสตร์ : ผู้ดูแลควบคุมการนำเสนอเนื้อหาสาระใน Web Site

นายอณุศร   พุ่มพวง Mr. Anusorn  Pumpuang

ที่อยู่     234 ม.4. บ.ดอนตัน ซ.12 ถ.เลียบคลองชลประทาน ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180


โทรศัพท์มือถือ  081-347 0146   

e-mail address    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประวัติการทำงานโดยย่อ

ปัจจุบัน ลาออกจากราชการ พ.ศ. ๒๕๕๙ : ข้าราชการบำนาญ

พ.ศ. 2556-2559  ผู้อำนวยการกอง กองบริการระบบคอมพิวเตอร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2530-๒๕๕๖ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่, นักสถิติ, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย

พ.ศ. 2529-๒๕๓๐ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย

การศึกษา

- ระดับปริญญาตรี   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) วิชาเอก ภูมิศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ระดับปริญญาตรี   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

- ระดับปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิศาสตร์) วิชาเอก ภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- อบรมหลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับหัวหน้าโครงการและผู้ปฏิบัติงานระดับสูง

รุ่น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

- อบรมหลักสูตร CorelDraw and Desktop Mapping Training Canberra Institute of Technology ประเทศออสเตรเลีย

- อบรมหลักสูตร Advanced Arc/Info Training ESRI Australia ประเทศออสเตรเลีย

- อบรมหลักสูตร Project Management Training, Data Modeling Training, Documentation Management Training AUSLIG ประเทศออสเตรเลีย

- อบรมหลักสูตร Application Development and Documentation Training AUSLIG ประเทศออสเตรเลีย

- อบรมหลักสูตร C Programming and Visual Basic จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- อบรมหลักสูตร Value added Remote Sensing Products and Geo-Information Systems สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ

- อบรมหลักสูตร UNCRD – BMA Joint Training course on IT Assumption University

- อบรมหลักสูตร Project Management Tool : Managing Project with Microsoft Project 2007 NECTEC

- ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและประชุมวิชาการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แห่งประเทศแคนาดา (GIS’39) เมือง OTTAWA ประเทศแคนาดา

- ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ Palm Springs California USA

- ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ณ San Diego Convention Center เมือง San Diego USA

ประสบการณ์การทำงาน

1. บริหารงานในฐานะผู้อำนวยการกองบริการระบบคอมพิวเตอร์ โดยการบริหารงานและจัดการงบประมาณประจำปี กำกับ

ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน 5๒ อัตรา

๒. บริหารงานในฐานะหัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยการบริหารงานและจัดการงบประมาณ

ประจำปี กำกับควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จำนวน 15 อัตรา

๓. กำหนดกลยุทธ์การพัฒนา และวางแผนปฏิบัติงานในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านระบบเครือข่าย

Internet/Intranet ของกรุงเทพมหานคร

. การสำรวจและจัดทำแผนที่ และข้อมูลสถิติเพื่อการบริหารงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5. การพัฒนาและสนับสนุนการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบเครือข่ายสำหรับหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร

6. ปฏิบัติงานในฐานะนักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts)

7. ให้ปรึกษา คำแนะนำ ในการจัดการฝึกอบรมโปรแกรมการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ผ่านระบบเครือข่าย

ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร

๘. คณะทำงานอำนวยการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารระดับสูงของกรุงเทพมหานคร ระดับ 9-10 และ

ผู้อำนวยการเขต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

. คณะทำงานด้านเครือข่ายและการจัดสรร IP Addressของกรุงเทพมหานคร

1๐. คณะทำงานบริหารเครือข่ายการสื่อสารของกรุงเทพมหานคร

1๑. คณะทำงานพิจารณาจัดทำแผนที่อาคาร มาตราส่วน 1 : 1,000 ของกรุงเทพมหานคร

1๒. คณะกรรมการกำกับการดำเนินการปรับแผนกลยุทธ์ในการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในกรุงเทพมหานคร

(BMA Strategic Plan)

1๓. คณะทำงานกำหนดโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศกรุงเทพมหานคร

1๔. กำกับ ควบคุม ดูแลการจัดทำ web site การประสานพลังแผ่นดินต่อสู้ยาเสพติด (www.bma.go.th/plpd)

การปฏิบัติงานพิเศษ

- คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเกี่ยวกับคุณสมบัติและหลักสูตรการสอบแข่งขันภาคความรู้

ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 3 ของกรุงเทพมหานคร

- คณะกรรมการออกข้อสอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตำแหน่งในสายงานด้านคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งในสายงานด้านแผนที่

- คณะกรรมการประเมินผลงานสายงานระบบงานคอมพิวเตอร์ สายงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ สายงานนักวิชาการแผนที่

- ผู้แทนกรุงเทพมหานครในคณะกรรมการวิชาการคณะที่ 904 มาตรฐานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง “The development of public park management system in Bangkok” ของ นางสาวสุธิดา ทองเจิม นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

- กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกำหนดมาตรการ แนวทางและกรอบงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร

การบรรยายทางวิชาการ

- อาจารย์พิเศษ วิชา GEO3409 ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- อาจารย์พิเศษ วิชา 1501212 สถิติและฐานข้อมูลสำหรับนักบริหาร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชา บริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (U-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ

- อาจารย์พิเศษ วิชา ทส.752 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการวิจัย หลักสูตรปริญญาโท การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

- อาจารย์พิเศษ วิชา ENRD 540 Geography Information System for Rural Development.

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล           

- อาจารย์พิเศษ วิชา ENIM 536 INFORMATION STORAGE AND RETRIVAL หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล

- อาจารย์พิเศษ บรรยายเรื่อง การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารและจัดการเมืองวิชา ภม 356 ภูมิศาสตร์เมือง ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- วิทยากรบรรยาย ในการอบรมหลักสูตรการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วม : เทคนิคและเครื่องมือเพื่อการจัดเก็บข้อมูลเรื่อง การใช้ข้อมูลแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม GPS และGIS ” ณ เครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ำแม่ปิง เชียงดาว ทางเลือกใหม่ของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชนท้องถิ่น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก (RECOFTC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- วิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “GIS สำหรับผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

ณ อาคารศศปฐาศาลาศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

- อาจารย์ที่ปรึกษาการจัดทำรายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study)/หลักสูตรผู้บริหาร

มหานครระดับต้นของกรุงเทพมหานคร

แนวคิดในฐานะนักภูมิศาสตร์สมัยใหม่

 

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com