•  

  ยุคของการใช้และควบคุมหุ่นยนต์ด้วยคอมพิวเตอร์ภายใต้ความคิด ความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์ที่สมบูรณ์

  Read more ...
 •  

  ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมือที่นักภูมิศาสตร์มี นักภูมิศาสตร์จึงทำงานได้ทั้งในฐานะผู้ศึกษาทางพื้นที่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้วางแผนและผู้ประสานงาน

  Read more ...
 • วันหนึ่งที่อ่านข่าว กทม. "จ้างคนเก็บขยะ 15 ล้านเปิดทางน้ำไหล 123 คลอง" พบว่า ข้อเท็จจริง...คือ

  Read more ...

เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

กทม. กับ การจัดการ IT ตอน 1 (เขาว่า กทม. คือประเทศไทย ย่อส่วน)

เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการเป็นเมืองหลวงและมหานครที่ยิ่งใหญ่มีความหลากหลายจนหลายคนกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเหมือนประเทศไทยที่ย่อส่วนลงมา การบริหารเมืองโดยหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงยุ่งยากซับซ้อนไม่ต่างกับการบริหารประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมืองจึงมีความจำเป็น ที่กล่าวอย่างนี้เพราะ สิ่งที่จะบอกเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและวิธีการ ที่เกิดหรือควรเกิดขึ้นกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครในมุมของผู้เขียน

กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน แบ่งเป็นทั้งหน่วยอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการ หากมองในมุมการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้ง

สำนักงานเขต 50 แห่ง

โรงพยาบาล 9 โรงพยาบาล

สถานีดับเพลิง 45 สถานี

โรงเรียนฝึกอาชีพ 9 แห่ง

ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง

ศูนย์กีฬา/ศูนย์ฝึกกีฬา 13 แห่ง

ห้องสมุด 37 แห่ง

สวนสาธารณะ 20 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงเรียนในสังกัด กทม. 432 โรงเรียน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง

ตลาด 9 แห่ง

ตลาดนัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีโทรทัศน์  

ทั้งหมดอาจจะเป็นภาระในการบริหารงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร แต่ในทางตรงกันข้ามทั้งหมดคือหน่วยบริการประชาชนผู้เสียภาษี ที่บุคลากรกรุงเทพมหานครควรตระหนัก

แต่ถ้ามองในมุมนักการเมืองแล้ว การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอยู่จำนวนมาก นั่นคือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักการเมืองหากสร้างประสิทธิภาพการบริการที่ดี ในทางตรงกันข้ามก็เป็นแหล่งการใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารงานด้วยเช่นกัน

การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานระดับอำนวยการ ได้แก่ สำนักหรือสำนักงาน เช่น สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเลขานุการสภา ฯลฯ หน่วยงานระดับปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด กทม. โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ศูนย์บริการสาธารณะสุข ฯลฯ โครงสร้างการบริหารจัดการจึงซับซ้อน บางครั้งการบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน อาจจะยุ่งยากต่อการบริหารและการบริการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ แต่...กรุงเทพมหานครก็มีความพยายาม(อย่างยิ่งที่)จะบริหารองค์กรให้ได้ ...

สำหรับผม....ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าภารกิจหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควรจะเป็นหรือไม่...เมื่อหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านอำนวยการ กลับไปทำงานปฏิบัติการ หน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านปฏิบัติการกลับทำหน้าที่อำนวยการ

 • อัตราส่วนพึ่งพิงทางอายุที่สูงขึ้นทุกปีและเกือบทุกจังหวัดเกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยสูงอายุเป็นหลัก หากพิจารณาดี ๆ ภาระของประชากรวัยแรงงานที่ต้องดูแลวัยพึ่งพิงคงมากขึ้น....จะทำอย่างไร...หรือจะให้เป็นภาระของ AI 5555

  Read more ...
 • เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมจะมาอีกแล้วซินะ...ลมอะไรกันนักหนา

  Read more ...
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com