ผ่าช่อ สภาพภูมิสัณฐานที่เห็นเป็นชั้นดินและหินแยกออกเป็นชั้นๆ เขาว่าเป็น แกรนด์แคนยอนเมืองไทย

"The geological formation, characterized by layers of soil and rock, is referred to as the Grand Canyon of Thailand."

Read more ...
 •  

  หลังจากทดลองมาหลายรูปแบบหลายวิธีการเราจึงพบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปลอดภัยกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนชรา มีทั้งแชมพู น้ำยาล้างจาน และน้ำยาซักผ้า

  After experimenting with various formats and methods, we have identified a safe cleaning product suitable for families, catering to both children and older adults. The product range includes shampoo, dishwashing liquid, and laundry detergent.

  Read more ...
 • ตามทฤษฎี วัฏจักรของการกัดกร่อนของ วิลเลียม มอร์ริส เดวิส หลังจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นก็เกิดขบวนการกัดเซาะของน้ำ

  Read more ...
   
 • ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร เพราะป่า เป็นต้นน้ำ ต้นกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เราควรรู้และเข้าใจป่า 

  Read more ...
 • ภัย พิบัติจากพายุ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนใต้ของประเทศเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเล พายุที่ก่อให้เกิดความเสียหาย

  Read more ...
   
 • เหตุการณ์ทางธรรมชาติที่แปรผันไปตามสภาพลมฟ้าอากาศ ภัยแล้งส่วนใหญ่เกิดในเวลาฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน

  Read more ...
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  Read more ...
   
 • คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer) ” สอนที่ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ เนื้อหาแนะนำการใช้งานคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ การบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารรัฐกิจ

  Read more ...
 •  ติดตามสถานการณ์ภารกิจช่วยเหลือเด็ก ๆ หายและเริ่มต้นการค้นหา

  Read more ...
   
 •  

  เพื่อไม่ให้เนื้อหาที่เตรียมไปบรรยายประกอบการเรียน การสอนวิชา 154108 เสียของ จึงขอนำเอามาเขียนไว้ใน www.GEO2GIS.com โดยจะแบ่งเป็น 5 ตอน

  Read more ...

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

กทม. กับ การจัดการ IT ตอน 1 (เขาว่า กทม. คือประเทศไทย ย่อส่วน)

เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครการเป็นเมืองหลวงและมหานครที่ยิ่งใหญ่มีความหลากหลายจนหลายคนกล่าวว่า กรุงเทพมหานครเหมือนประเทศไทยที่ย่อส่วนลงมา การบริหารเมืองโดยหน่วยงานกรุงเทพมหานครจึงยุ่งยากซับซ้อนไม่ต่างกับการบริหารประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือช่วยบริหารจัดการเมืองจึงมีความจำเป็น ที่กล่าวอย่างนี้เพราะ สิ่งที่จะบอกเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริง แนวคิดและวิธีการ ที่เกิดหรือควรเกิดขึ้นกับหน่วยงานกรุงเทพมหานครในมุมของผู้เขียน

กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน แบ่งเป็นทั้งหน่วยอำนวยการ และหน่วยปฏิบัติการ หากมองในมุมการให้บริการแล้ว กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนตั้งกระจายอยู่ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีทั้ง

สำนักงานเขต 50 แห่ง

โรงพยาบาล 9 โรงพยาบาล

สถานีดับเพลิง 45 สถานี

โรงเรียนฝึกอาชีพ 9 แห่ง

ศูนย์เยาวชน 36 แห่ง

ศูนย์กีฬา/ศูนย์ฝึกกีฬา 13 แห่ง

ห้องสมุด 37 แห่ง

สวนสาธารณะ 20 แห่ง

ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

โรงเรียนในสังกัด กทม. 432 โรงเรียน

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร 20 แห่ง

ตลาด 9 แห่ง

ตลาดนัด

สถานีวิทยุกระจายเสียง

สถานีโทรทัศน์  

ทั้งหมดอาจจะเป็นภาระในการบริหารงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร แต่ในทางตรงกันข้ามทั้งหมดคือหน่วยบริการประชาชนผู้เสียภาษี ที่บุคลากรกรุงเทพมหานครควรตระหนัก

แต่ถ้ามองในมุมนักการเมืองแล้ว การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนอยู่จำนวนมาก นั่นคือเครื่องมือประชาสัมพันธ์ผลงานนักการเมืองหากสร้างประสิทธิภาพการบริการที่ดี ในทางตรงกันข้ามก็เป็นแหล่งการใช้งบประมาณจำนวนมากในการบริหารงานด้วยเช่นกัน

การที่กรุงเทพมหานครมีหน่วยงานย่อยๆ หลายหน่วยงาน มีทั้งหน่วยงานระดับอำนวยการ ได้แก่ สำนักหรือสำนักงาน เช่น สำนักการโยธา สำนักผังเมือง สำนักงานเลขานุการสภา ฯลฯ หน่วยงานระดับปฏิบัติ เช่น สำนักงานเขต โรงเรียนในสังกัด กทม. โรงพยาบาลในสังกัดกทม. ศูนย์บริการสาธารณะสุข ฯลฯ โครงสร้างการบริหารจัดการจึงซับซ้อน บางครั้งการบริหารจัดการ การจัดลำดับความสำคัญของงาน อาจจะยุ่งยากต่อการบริหารและการบริการ โดยเฉพาะเมื่อต้องบริหารงานภายใต้กฎระเบียบของทางราชการ แต่...กรุงเทพมหานครก็มีความพยายาม(อย่างยิ่งที่)จะบริหารองค์กรให้ได้ ...

สำหรับผม....ทุกวันนี้ยังไม่แน่ใจว่าภารกิจหลายอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นไปตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ควรจะเป็นหรือไม่...เมื่อหน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านอำนวยการ กลับไปทำงานปฏิบัติการ หน่วยงานที่ควรทำหน้าที่หลักด้านปฏิบัติการกลับทำหน้าที่อำนวยการ

 • เพราะว่า กรุงเทพมหานครเป็นชื่อเฉพาะที่รับรู้ใน 2 สถานะ คือ ในสถานะของ เมืองกรุงเทพมหานครกับสถานะ หน่วยงานราชการท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

  Read more ...
   
 • การวัดพื้นที่บนแผนที่มีหลายวิธีการ แต่ละวิธีมีความเหมาะสมและได้ผลถูกต้องแม่นยำแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ในการวัดพื้นที่บนแผนที่เบื้องต้น ผู้ที่วัดขนาดพื้นที่ต้องเข้าใจ

  Read more ...
   
 • เส้นชั้นความสูงเป็นเส้นที่สมมุติที่จะลากผ่านพื้นผิวโลกที่มีระดับความสูงเท่ากัน โดยเส้นชั้นความสูงจะปรากฏทั่วไปในแผนที่ที่ต้องการแสดงภูมิประเทศ หรือเป็นชั้นข้อมูลหนึ่งในโปรแกรมระบบ GIS 

  Read more ...
   
 •  

  อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร

  Read more ...
 • การดำเนินการศึกษาใช้สภาพทางกายภาพของที่ตั้งอาคารเป็นเครื่องชี้ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ใช้ GIS Multi Criteria Modeling Delphi Technique  เป็นเครื่องมือประกอบการศึกษา

  Read more ...
   
 • ควรหรือที่จะสรุปว่า ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics, Geomatics) ประกอบด้วย เทคโนโลยีระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System : GPS)  การรับรู้ระยะไกล (Remote Sensing) และ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

  Read more ...
   
 • หากพิจารณาแนวคิดของระบบ GIS โดยรวมๆแล้วนักวิชาการพยายามนิยาม ระบบ GIS” เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ได้แก่

  Read more ...
 •  

   เมื่อการเพิ่มขึ้น-ลดลงของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ในภาษานักประชากรศาสตร์ถูกอธิบายบนพื้นที่แบบนักภูมิศาสตร์

  Read more ...
   
 • ผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ควรศึกษาและจัดการ

  Read more ...
   
 •   

  สิ่งที่ปรากฏข้างหน้า...เขาหัวโล้นที่ปรากฏเด่นชัด...ป่าต้นน้ำหายไปไหนเป็นคำถามที่ผุดขึ้นในสมอง

  The prominent feature ahead is a mountain with very few remaining trees. Where has the vanished watershed forest gone?

  Read more ...

ผู้เยี่ยมชม GEO2GIS.com

วันนี้156
เมื่อวานนี้1526
สัปดาห์นี้156
เดือนนี้10101
ทั้งหมด1082499
สมาชิก log in ขณะนี้ 0
Online ขณะนี้ 12