ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography (GEO 3409)” สอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื้อหาครอบคลุมการศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เมือง ความเป็นเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง การวัดค่าความเป็นเมือง การจำแนกประเภทของเมือง เขตอิทธิพลเมือง แหล่งกลาง ระบบการใช้ที่ดินในเขตชุมชนเมือง

 

เอกสารการนำเสนอประกอบการสอนวิชา ภูมิศาสตร์เมือง Urban Geography (GEO 3409)” สอนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื้อหาครอบคลุมหัวข้อ การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เมือง ความเป็นเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง การวัดค่าความเป็นเมือง การจำแนกประเภทของเมือง เขตอิทธิพลเมือง แหล่งกลาง ระบบการใช้ที่ดินในเขตชุมชนเมือง

 

รายละเอียดประกอบด้วย

 

   แนะนำวิชา

 

  การศึกษาวิชาภูมิศาสตร์เมือง

 

  ความเป็นเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง

 

  การวัดค่าความเป็นเมือง

 

  การจำแนกประเภทของเมือง

 

  เขตอิทธิพลเมือง

 

  แหล่งกลาง

  ระบบการใช้ที่ดินในเขตชุมชนเมือง