ผลงานทางวิชาการเสนอเป็นผลงานในการปรับระดับการดำรงตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7ว. ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เอกสารผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเป็นผลงานในการปรับระดับการดำรงตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6ว.

เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบ การนำเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานครในรูปแผนที่ด้วยระบบ GIS  กรณีศึกษา : นำเสนอข้อมูลสถิติกรุงเทพมหานคร ปี พ.. 2545”

ประกอบด้วย


 หน้าปก    คำนำ     บทคัดย่อ    สารบัญ         บทที่ 1    บทที่ 2

บทที่ 3-1    บทที่ 3-2     บทที่ 3-3         บทที่ 3-4

บทที่ 4       บทที่ 4-1     บทที่ 4-2         บทที่ 4-3     บทที่ 4-4      บทที่ 4-5

บทที่ 5       บรรณานุกรม      ภาคผนวก 1         ภาคผนวก 2

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com