ผลงานทางวิชาการเสนอเป็นผลงานในการปรับระดับการดำรงตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8ว. ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

เอกสารผลงานทางวิชาการที่นำเสนอเป็นผลงานในการปรับระดับการดำรงตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7 เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8ว. เรื่องที่เสนอให้ประเมิน ประกอบด้วย

1. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบระบบ BMA GIS ONLINE และกำหนดกรอบ

แนวทางการนำเสนอสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่าน Web site : www.bangkokgis.com

2. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การศึกษา วิเคราะห์ กำหนดกรอบแนวคิดและประเด็นสารสนเทศของกรุงเทพมหานครเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง และกำกับการทำงานของผู้บริหารระดับกลางและระดับต้น

ประกอบด้วย


 

หน้าปก

 

เรื่องที่1

เรื่องที่ 2

ภาคผนวก

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com