ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายเน้นอธิบายที่มา แนวคิดและกระบวนการในการประยุกต์ใช้ระบบ GIS สำหรับการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร

 เอกสารการนำเสนอประกอบการบรรยายหัวข้อ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) สำหรับการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร เนื้อหาการบรรยายเน้นอธิบายที่มา แนวคิดและกระบวนการในการประยุกต์ใช้ระบบ GIS สำหรับการจัดเก็บภาษีป้ายของกรุงเทพมหานคร   ซึ่งเกิดขึ้นจริงใน โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลแผนที่ภาษีป้ายขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร พร้อมแสดงตัวอย่างระบบงานประกอบ

 

 

รายละเอียดประกอบด้วย

http://www.geo2gis.com/images/pdf_data/8_BMA_GIS_Sign_m.pdf