New....“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 4 ประชากรแต่ละช่วงอายุและช่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม่ “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 อำเภอสันกำแพงมีอัตราเพิ่มประชากรสูงสุด และอำเภอเมืองมีอัตราเพิ่มประชากรต่ำสุด เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 : ในชั่วโมงเรียนวิชา 154108 เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 2 : Bangkok Land Information System (BLIS) โครงการ GIS โครงการแรกของประเทศไทย เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 3 : การประยุกต์ใช้ GIS ของ กทม. เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 4 : ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราเรียนอะไรบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 5 : แนวคิดของ “นักภูมิศาสตร์สมัยใหม่” “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 2 มองเชียงใหม่จากการกระจายตัวของประชากร “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 1 มองเชียงใหม่จากข้อมูลประชากรในภาพกว้าง “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 6 : contour เรื่องง่ายๆ สไตล์ อณุศร เมื่อต้องใช้ข้อมูลจากการวัดระยะหรือวัดพื้นที่จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Google ระบบ GIS ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัด ? เมื่อต้องการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ GIS ควรจำแนกกลุ่มข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม ระบบ GIS ความหมายหลากหลายมุมมอง ที่มาระบบ GIS หากเข้าใจก็..ไม่ต้องเรียกหลายคำให้สับสน ลักษณะปรากฏการณ์กำหนดชนิดของข้อมูลและข้อเท็จจริง รูปแบบของการประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่ GIS เกี่ยวอะไรด้วย ! “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 5 : ทิศเหนืออะไรมี 3 ทิศในแผนที่ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 4 : ปรากฏการณ์บนพื้นโลกกับเรื่องที่ว่าด้วยมาตราส่วนแผนที่ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 3 : ภาษาภาพและภาษาแผนที่...ภาษาที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์บนพื้นพิภพ “แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 : ทำไม แผ่นกระดาษมหัศจรรย์ เส้นโครงแผนที่...สิ่งสำคัญต่อการอ่านและแปลความหมายในแผนที่ งานแผนที่ในระบบ GIS ความคลาดเคลื่อนตลอดกาล ควรหรือที่ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะเป็นองค์ประกอบย่อยของ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics, Geomatics)” เมื่อโลก Cyberspace ลุกล้ำโลกส่วนตัว โลกและสุริยจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก เรื่องของลม อะไรกัน! เอลนีโญ - ลานิญา รู้จักฤดูกาลของประเทศไทย รู้จักประเภทของป่าไม้ในไทยหรือยัง มาตราส่วนแผนที่ เมฆฝนเหนือภูเขา นักท่องเที่ยว แรงงาน เที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่

New....“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 4 ประชากรแต่ละช่วงอายุและช่วงวัยของจังหวัดเชียงใหม่

พบว่าประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2555 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2559 และมีเพียง 3 อำเภอที่มีประชากรในวัยที่ต้องพึ่งพิงน้อยกว่า 50 คนในทุก ๆ กลุ่มประชากรวัยทำงาน 100 คน
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2559 อำเภอสันกำแพงมีอัตราเพิ่มประชากรสูงสุด และอำเภอเมืองมีอัตราเพิ่มประชากรต่ำสุด

เมื่อการเพิ่มขึ้น-ลดลงของประชากรในจังหวัดเชียงใหม่ในภาษานักประชากรศาสตร์ถูกอธิบายบนพื้นที่แบบนักภูมิศาสตร์
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 : ในชั่วโมงเรียนวิชา 154108

เมื่อไปบรรยายในหัวข้อ “แรงบันดาลใจ ประสบการณ์และการประยุกต์การศึกษาภูมิศาสตร์กับการทำงานรูปแบบต่างๆ
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 2 : Bangkok Land Information System (BLIS) โครงการ GIS โครงการแรกของประเทศไทย

โครงการ BLIS เป็นโครงการทดลองที่นำเอาระบบ GIS มาเป็นเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกันระหว่า 5 หน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาเมืองกรุงเทพมหานคร
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 3 : การประยุกต์ใช้ GIS ของ กทม.

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ BLIS กรุงเทพมหานครได้นำเอาระบบ GIS มาประยุกต์ใช้ในภารกิจขององค์กรอย่างมากมาย
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 4 : ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ เราเรียนอะไรบ้างและจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร

“ศาสตร์ทางพื้นที่ที่เรียกว่า ภูมิศาสตร์ ปัจจุบันมีการเรียนการสอนอะไรบ้าง” สุ่มค้นข้อมูลจากการเรียน การสอนด้านภูมิศาสตร์ของ 5 มหาวิทยาลัยเพื่อตอบคำถามแล้วพบว่า...
คลิกอ่าน

เรื่องเล่าของนักภูมิศาสตร์ ตอน 5 : แนวคิดของ “นักภูมิศาสตร์สมัยใหม่”

มีโอกาสทำงานด้าน ICT ทำให้ได้พบเห็นแง่คิด มุมมองด้านอื่นที่นำมาผสมผสานกับศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ และตกผลึกทางความคิดเป็นแนวคิดของนักภูมิศาสตร์รุ่นใหม่
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 2 มองเชียงใหม่จากการกระจายตัวของประชากร

เมื่อนำเอาข้อมูลจำนวนประชากรและพื้นที่มามองในมุมของความหนาแน่นและการกระจายตัวของประชากร
คลิกอ่าน

“มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” ตอนที่ 1 มองเชียงใหม่จากข้อมูลประชากรในภาพกว้าง

บทความชุด “มองข้อมูลประชากรในมิติของพื้นที่กับเวลาของนักภูมิศาสตร์” คงบอกเล่ามุมมองของนักภูมิศาสตร์ได้ชัดขึ้น
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 6 : contour เรื่องง่ายๆ สไตล์ อณุศร

อ่านค่าเส้นชั้นความสูงจากแผนที่กระดาษเป็น 3 มิติ เรื่องง่าย ๆ เด็กก็เข้าใจได้...สไตล์อณุศร
คลิกอ่าน

เมื่อต้องใช้ข้อมูลจากการวัดระยะหรือวัดพื้นที่จากภาพถ่ายจากดาวเทียม Google

เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยขาดความรู้พื้นฐานทางด้านพื้นที่แล้ว ข้อมูลพื้นที่ที่ได้จากระบบสารสนเทศจะเชื่อถือได้อย่างไร หากกระจายข้อมูลเหล่านั้นออกไปจะเกิดอะไรขึ้น
คลิกอ่าน

ระบบ GIS ระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัด ?

ราชบัณฑิตยสถานบอกว่าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์.." แล้วเข้าใจการเชื่อมโยงกับค่าพิกัดภูมิศาสตร์ว่าอย่างไร
คลิกอ่าน

เมื่อต้องการใช้และแลกเปลี่ยนข้อมูลในระบบ GIS ควรจำแนกกลุ่มข้อมูลเป็น 3 กลุ่ม

ข้อมูลในระบบ GIS มีมากมายหลายชั้นข้อมูล หลายมาตราส่วน หลายประเภทหลายนิยาม หากต้องการใช้ข้อมูลจะสร้างข้อมูลใหม่ควรเข้าใจว่ากลุ่มข้อมูล GIS มีอยู่ 3 กลุ่มข้อมูล
คลิกอ่าน

ระบบ GIS ความหมายหลากหลายมุมมอง

หากพิจารณาแนวคิดของระบบ GIS โดยรวมๆแล้วนักวิชาการพยายามนิยาม “ระบบ GIS” เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
คลิกอ่าน

ที่มาระบบ GIS หากเข้าใจก็..ไม่ต้องเรียกหลายคำให้สับสน

ความจริงแล้ว...ระบบ GIS ในปัจจุบัน คือ แนวคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่แบบโบราณของนักภูมิศาสตร์ ซึ่งต้องการการวิเคราะห์ ประมวลผลและพรรณนาข้อมูลเชิงตำแหน่ง ระยะทาง พื้นที่คู่กับข้อมูลเชิงปริมาณเสมอ
คลิกอ่าน

ลักษณะปรากฏการณ์กำหนดชนิดของข้อมูลและข้อเท็จจริง

ปรากฏการณ์บนโลกมีทั้งต่อเนื่องและแบ่งแยก ต้องออกแบบเพื่อแสดงในแผนที่ให้เข้าใจ
คลิกอ่าน

รูปแบบของการประมวลผลเพื่อนำเสนอข้อมูลปรากฏการณ์ทางพื้นที่

การนำเสนอแผนที่เพื่อทำให้ผู้ใช้เข้าใจและรับรู้ข้อเท็จจริงที่ผ่านสีสรรของแผนที่แล้ว ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะมีรูปแบบการนำเสนอสารสนเทศได้ 4 วิธีหลัก
คลิกอ่าน

GIS เกี่ยวอะไรด้วย !

เมื่อ GIS เป็นแค่เครื่องมือ...จะมันใช้ยังไง
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 5 : ทิศเหนืออะไรมี 3 ทิศในแผนที่

เกิดอะไรขึ้นเมื่อแผนที่กระดาษมีสัญลักษณ์แนวทิศเหนืออยู่ 3 ทิศ อะไรกัน...
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 4 : ปรากฏการณ์บนพื้นโลกกับเรื่องที่ว่าด้วยมาตราส่วนแผนที่

เกิดอะไรขึ้นกับข้อมูลที่ได้จากแผนที่กระดาษและแผนที่ดิจิทัลหลากหลายมาตราส่วน เมื่อนำมาใช้วัดตำแหน่ง ทิศทาง ระยะทาง พื้นที่ ความสูง-ต่ำ และความลาดเอียงของพื้นผิวโลก
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 3 : ภาษาภาพและภาษาแผนที่...ภาษาที่ถ่ายทอดปรากฏการณ์บนพื้นพิภพ

มนุษย์พยายามบอกเล่าปรากฏการณ์บนพื้นพิภพเป็นภาษา Cartographic Map
คลิกอ่าน

“แผนที่” แผ่นกระดาษมหัศจรรย์...เครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศ ตอนที่ 2 : ทำไม แผ่นกระดาษมหัศจรรย์

แผนที่กระดาษยังเป็นแผนที่ที่มีประสิทธิภาพมาก เนื่องจากข้อจำกัดของแผนที่ในระบบคอมพิวเตอร์
คลิกอ่าน

เส้นโครงแผนที่...สิ่งสำคัญต่อการอ่านและแปลความหมายในแผนที่

เมื่อโลกกลม แผนที่แบบ จึงต้องมีเส้นโครงแผนที่
คลิกอ่าน

งานแผนที่ในระบบ GIS ความคลาดเคลื่อนตลอดกาล

ผู้ใช้ GIS ต้องเข้าใจค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
คลิกอ่าน

ควรหรือที่ “ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) จะเป็นองค์ประกอบย่อยของ ภูมิสารสนเทศ (Geoinformatics, Geomatics)”

สรุปอย่างนี้ก็ "สับสน"
คลิกอ่าน

เมื่อโลก Cyberspace ลุกล้ำโลกส่วนตัว

รถถ่ายรูปของ Google วิ่งไปถ่ายรูปได้ทุกที่ แม้แต่บางพื้นที่ในเขตห้ามเข้า
คลิกอ่าน

โลกและสุริยจักรวาล เกิดขึ้นได้อย่างไร

Big Bang
คลิกอ่าน

การเปลี่ยนแปลงเปลือกโลก

วัฏจักรของการกัดกร่อน
คลิกอ่าน

เรื่องของลม

เมื่อรับรู้ถึงการเปลี่ยนฤดู...ลมก็จะมาอีกแล้วซินะ ...ลมอะไรกันนักหนา
คลิกอ่าน

อะไรกัน! เอลนีโญ - ลานิญา

นักวิเคราะห์การตลาดเตือนว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญปี 2560 อาจมาเร็วกว่าที่คิด ?
คลิกอ่าน

รู้จักฤดูกาลของประเทศไทย

เข้าใจ 3 ฤดูของไทยอย่างไร
คลิกอ่าน

รู้จักประเภทของป่าไม้ในไทยหรือยัง

ถ้าไม่มีป่า ก็ไม่มีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำ ก็ไม่มีอาหาร
คลิกอ่าน

มาตราส่วนแผนที่

สัดส่วนบนแผนที่กับบนโลก
คลิกอ่าน

เมฆฝนเหนือภูเขา

ขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่ทำให้เข้าใจเหตุการณ์ชัดเจน
คลิกอ่าน

นักท่องเที่ยว แรงงาน เที่ยวสงกรานต์เชียงใหม่

เราอยู่กับคนต่างชาติในเชียงใหม่ ต้องแบ่งปันทรัพยากรและสาธารณูปโภคกับเขา
คลิกอ่าน

ติดตามเรา

เล่าด้วยภาพ

เรื่องของเชียงใหม่

เรื่องเล่าจาก กทม.

โลกของแผนที่

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

 • เมื่อพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยขาดความรู้พื้นฐานทางด้านพื้นที่แล้ว ข้อมูลพื้นที่ที่ได้จากระบบสารสนเทศจะเชื่อถือได้อย่างไร หากกระจายข้อมูลเหล่านั้นออกไปจะเกิดอะไรขึ้น 

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
   
 •  

  การนำข้อมูลในระบบ GIS ที่เป็น Attribute data มาแสดงผลให้เห็นเป็นภาพในแผนที่ สามารถแสดงได้ 4 รูปแบบ คือ

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รู้จักโลก

 • สภาพอากาศโดยทั่วไปจะหมายถึง อุณหภูมิ ความชื้น เมฆ หมอก ลม ฝน และทัศนวิสัย การรู้เรื่องลมฟ้าอากาศ (Weather) เป็นการเรียนรู้สภาพของอากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
   
 • ตามทฤษฎี วัฏจักรของการกัดกร่อนของ วิลเลียม มอร์ริส เดวิส หลังจากเปลือกโลกยกตัวขึ้นก็เกิดขบวนการกัดเซาะของน้ำ

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

รู้จักไทย

 • ฤดูกาลของไทยทั้ง 3 ฤดู มีน้อยครั้งที่ทำให้เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรง แล้วอะไรคือสาเหตุการเกิดฤดูกาลของไทย ทั้ง ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...
   
 • แผ่นดินถล่ม (Landslide) เป็นขบวนการเกิดเป็นการเคลื่อนที่ของแผ่นดินและวัตถุต่าง ๆ บนพื้นดิน การเคลื่อนที่จะเคลื่อนบนพื้นที่ลาด

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...

วิทยานิพนธ์และผลงานวิชาการ

 • ผลงานทางวิชาการเสนอเป็นผลงานในการปรับระดับการดำรงตำแหน่งจากเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 6 เป็นเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 7ว. ซึ่งเป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม...